Blog BurgerBelang

Blog BurgerBelang

Algemene Beschouwingen

Raadsvergaderingen 2016Posted by Ruud Visser Wed, June 29, 2016 08:55:51

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VOORJAARSNOTA 2016

BurgerBelang spreekt haar grote waardering en dank uit voor de inzet van de ambtelijke organisatie en bedankt het college voor de aangeboden financiële stukken.

Tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen van 14 juni 2016 hebben wij al enkele aandachtspunten aangegeven die de komende tijd om duidelijkheid zullen vragen.

Samengevat gaat het voor wat ons betreft over:

a. de decentralisaties in het sociaal domein

Het jaar 2015 was door de decentralisaties in het sociaal domein een zeer hectisch jaar. Het mag gezegd worden en het is een groot compliment voor portefeuillehoudster en de ambtelijke ondersteuning, dat zij zich op de best mogelijke wijze zich van hun taken hebben gekweten. Dat nog geen concrete kengetallen gepresenteerd kunnen worden en dat nog geen goedkeurende verklaring van de accountant afgegeven kan worden, doen daaraan niets af. Met name dáár zit een groot financieel knelpunt voor het begrotingstekort. Natuurlijk, het kan beter. Daarvoor moet de tijd en de gelegenheid geboden worden. BurgerBelang blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en vertrouwt op een positief verlopende ontwikkeling.

b. de huisvestingsmogelijkheden van jongeren binnen de sociale woningbouw en de druk op die woningen door de komst van statushouders die bij voorrang gehuisvest moeten worden;

Zoals wij bij de algemene beschouwing voor 2016 hebben gemeld, hebben wij ontwikkelaars benaderd voor de realisering van woningen in het goedkope segment om jongeren de kans te geven een betaalbare woning te verwerven. Een van hen was bereid ons voorstel op te pakken en uit te werken in een concreet plan. De aantrekkende woningmarkt heeft er toe geleid dat de desbetreffende ontwikkelaar wel bereid was de bedoelde goedkope woningen te realiseren maar dat door de aantrekkende woningmarkt de voorgestane koopsom van ongeveer € 120.000,- toch nog € 30.000 hoger zou uitvallen. Het laat daarmee enigszins zien hoe op dat terrein gedacht en gewerkt wordt. Daarmee is de problematiek voor met name de jongeren die een betaalbare woning zoeken, niet opgelost. Grote zorg is de ontwikkeling van de sociale woningbouw nu de woningcorporaties geconfronteerd zijn met een verhuurdersheffing. Dat geld is, met dank aan het Kabinet van VVD en PvdA, niet meer voor woningbouw in te zetten.

Voorzitter, BurgerBelang hecht veel aan de verdere ontwikkeling van ons dorp. Dat wij groei van het aantal inwoners voorstaan, is misschien tot vervelens toe, genoegzaam bekend. Ons standpunt is niet ongegrond, omdat we zeer regelmatig geconfronteerd worden met opmerkingen en reacties vanuit onze gemeenschap en dan met name vanuit de middenstand die om groei vragen om het bestaansrecht te kunnen borgen. De eerlijkheid gebied echter ook te zeggen dat we wel meer woningen in het goedkope segment of in de sociale huursector kunnen willen, maar het moet ook kunnen. Dat gezegd hebbende blijft het tekort aan woningen in de sociale sector ons zorgen baren. Bij vervolgprojecten in de woningbouw zouden we graag zien dat er zoveel mogelijk gebouwd wordt voor de vraag, zodat hierdoor de doorstroming op de woningmarkt in Zeewolde wordt bevorderd.

c. de bewoning van het Horsterwold aan de Bosruiterweg.

Vooralsnog zijn wij van mening dat afspraken die in akten zijn vastgelegd nagekomen moeten worden. Als daaruit voor de gemeente verplichtingen voortvloeien die nog niet zijn nagekomen, zal dat alsnog moeten gebeuren. Daar staat tegenover dat de eigenaren van die woningen ook de verplichting hebben de vastgelegde afspraken na te komen. Als dat inhoudt dat de door hen gekochte woningen voor recreëren zijn bedoeld, kan dat niet op enige wijze terzijde geschoven worden. BurgerBelang heeft wel vragen bij de kosten van de handhaving. Deze zijn hoog en wij vragen ons af hoe de financiële verhoudingen tussen de kosten en de de opbrengst aan opgelegde sancties zijn.

d. financieel perspectief

Vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen liet de begroting voor het jaar 2016 een negatief resultaat zien. Volgens de toen gegeven doorkijk naar de volgende jaren, werd een positief resultaat berekend. Helaas is die doorkijk niet bewaarheid en laat ook de begroting 2017 een negatief resultaat zien.

De voorliggende Voorjaarsnota laat het financiële perspectief voor 2017 en volgende jaren zien. Zoals al genoegzaam bekend is, moeten drastische bezuinigingen worden doorgevoerd. De inwoners van Zeewolde hebben de gelegenheid gehad en veel hebben die ook genomen, om bezuinigingsvoorstellen in te dienen. Vervolgens zijn daarover door de raad afspraken gemaakt hoe daarmee wordt omgegaan en welke bezuiniging op basis van prioritering, worden verwerkt en doorgevoerd.

Bezuinigingen zijn nodig omdat de jaarrekening 2015 al met een tekort van € 1,3 miljoen sluit. Met het voorstel om dat tekort ten laste van de Algemene Reserve te brengen wordt ingestemd. Voorts wordt in de Voorjaarsnota voorgesteld om ten behoeve van de verdere invulling van de tabel voor het Financieel Perspectief 2017 nadere voorstellen door het college te laten uitwerken en een dekkingsplan op te stellen.

Dat voorstel ondersteunt onze fractie. Wel zien wij graag dat daarbij in elk geval de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

- geen lastenverzwaring voor onze inwoners, en

- mensen met een minimum inkomen mogen er in absolute zin niet op achteruit gaan; de voorzieningen met betrekking tot cultuur, zorg en welzijn moeten voor hen zo mogelijk drempelloos worden c.q. blijven.

e. ontsluiting Zeewolde

Zeewolde ligt centraal in Nederland en dit neemt het nodige verkeer met zich mee in de vorm van forensen en logistieke bedrijven. Veel voorzieningen bevinden zich buiten ons dorp en moeten voor onze inwoners bereikbaar zijn. De ontsluiting van Zeewolde is daarom van groot belang. In dat kader vragen wij ons af waarom het onderzoek naar de haalbaarheid van een vaste oeververbinding is uitgesteld naar 2017.

BurgerBelang kan instemmen met het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota en als afsluiting willen wij het college en het ambtelijk apparaat een groot compliment maken over de veranderde communicatie in de vorm van raadsinformatieavonden die door ons als zeer positief wordt ervaren.


  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.