Blog BurgerBelang

Blog BurgerBelang

Algemene Beschouwingen 2017

Raadsvergaderingen 2017Posted by Ruud Visser Fri, June 30, 2017 08:44:41

Meneer de Voorzitter,

Nu de economische recessie een goed herstel laat zien en de toekomst daardoor rooskleuriger lijkt te worden, is het hoog tijd dat we met een andere blik naar de toekomst van ons dorp kijken.

Het lange tijd volgehouden sober en doelmatig, het pappen en nathouden, zal moeten veranderen in visie en dynamiek. Willen we mee kunnen blijven komen in de ontwikkelingen en willen we voorkomen dat ons dorp nog verder gaat vergrijzen dan waarmee het nu al bezig is, zullen we moeten groeien.

Het aantal leegstaande winkelpanden neemt nog steeds toe. Recentelijk is de winkel Modelin gestopt. Of de daardoor vrijkomende winkelruimte weer kan worden ingevuld is de vraag. We weten dat het college activiteiten ontwikkelt om winkelondernemers te enthousiasmeren zich in Zeewolde Centrum te vestigen. Het centrum aantrekkelijker maken door de horeca te stimuleren zich te vestigen zien we als een mogelijkheid. Laat meer terrasjes komen, maak het een toeristisch aantrekkelijk centrum. Het beleid uitsluitend richten op de invulling van leegstaande winkelpanden met nieuwe winkels gaat het niet redden, alleen al door het feit dat steeds meer mensen het internet beter en intensiever weten te gebruiken, zelfs voor de dagelijkse boodschappen. Het is ons bekend dat de portefeuillehouder zich inspant om het centrum aantrekkelijker te maken. Is het mogelijk een korte update van de stand van zaken te geven?

We zien dat hard wordt gewerkt aan de invulling van de gemeentelijke taken binnen het Sociaal Domein. Voor de gemeente een lastige klus met grote financiële consequenties. De wijze waarop de portefeuillehouder en de ambtelijke organisatie dat doen, verdient onze lof. Dat het allemaal nog niet vlekkeloos verloopt, is zo. Als daarvan dan maar geleerd wordt en verbeteringen of aanpassingen worden toegepast.

Ik weet al wat gezegd of gedacht gaat worden: daar zijn ze weer, het Bouwteam. Ja, omdat wij zien dat door het huidige beleid op het gebied van sociale -let wel!- huurwoningbouw grote problemen gaan ontstaan. Uit een gesprek met Woonpalet is ons duidelijk geworden dat er 2.100 woningzoekenden zijn, ofwel bijna 10% van onze bevolking, waarvan 80% ofwel 1.680 woningzoekenden uit Zeewolde. Woonpalet signaleert een toename van het aantal woningzoekenden. De wachttijd is op dit moment 3½ à 4 jaren. Ook statushouders en Polen die zich hier tijdelijk willen vestigen zijn op zoek naar sociale huurwoningen. Het gevolg is dat veel jongeren hun heil buiten Zeewolde gaan zoeken. En juist deze groep willen we vasthouden. Als het zo is dat Woonpalet niet in staat is om in de huisbehoeften aan sociale huurwoningen te voorzien, waarom wordt er dan niet een andere woningcorporatie in de arm genomen? Is het college bereid daartoe stappen te ondernemen?

In de sociale huursector is vooral vraag naar woningen voor 1- 2 persoonshuishoudens. Qua aantal gaat het om ongeveer 1.395 woningzoekenden.

Voorzitter, als raad zijn we bezig een hoogstandje van samenwerking in het project Het Baken. Een schitterend voorbeeld van een initiatief dat steeds beter gestalte gaat krijgen. We zullen daarbij nog goed moeten kijken naar de financieel-technische uitwerking. Wij hebben al gezien welke mogelijkheden er zijn, als we dit goed aanpakken. We hoeven dan niet bang te zijn voor onze begrotingspositie. We moeten samen wel willen en durven, waarbij het belangrijk is over de grenzen van de eigen politieke ambities te durven kijken. Met onze kennis van eerdere projecten in den lande, heeft BurgerBelang dat lef. Sterker nog, we gunnen iedere fractie en iedere partij zijn inbreng en resultaten. Ons uitgangspunt bij dit project is: Samen werken en samenwerken. Onze gemeente verdient een goede accommodatie die aan de eisen des tijds voldoet. Wat ons betreft zou daarom nog eens kritisch gekeken kunnen worden naar het doorschuiven van de afschrijvingslasten naar 2019. In alle redelijkheid verwachten wij niet dat het project dan al voltooid is en de lasten in 2019 al verwerkt moeten worden.

Schoon, heel en bereikbaar:

a. de bereikbaar van de gemeenten op de Veluwe

In co-productie met de provincie is een haalbaarheidsverkenning uitgevoerd voor de realisering van een vaste oeververbinding. Er is nog geen standpunt ingenomen en er vinden nog gesprekken plaats.

Kan binnenkort informatie worden verstrekt over de stand van zaken?

nr. 37 Geluidmeting Lelystad Airport en de A28

Raad heeft op 25 juni 2015 een motie aangenomen met de strekking dat een meting zou worden uitgevoerd in combinatie met het geluidonderzoek van de A28.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van deze motie?

(Tot slot)

Wij zien graag in komende voorjaarsnota's en begrotingen meer ambities waar onze inwoners blij mee zijn en waarop wij trots mogen zijn.

(Hierbij gevoegd vindt u de tekst van de motie.)  • Comments(0)//blogburgerbelang.burgerbelangzeewolde.nl/#post7