Blog BurgerBelang

Blog BurgerBelang

Begroting 2016-2019

Raadsvergaderingen 2015Posted by Ruud Visser Fri, December 04, 2015 10:34:02

BurgerBelang spreekt haar waardering uit voor de inzet van, en de wijze waarop informatie is gegeven en vragen zijn beantwoord door de ambtelijke medewerkers. BurgerBelang dankt het college en de medewerkers voor de aangeboden begroting voor het jaar 2016.

De begroting voor het jaar 2016 laat een negatief resultaat zien. De doorkijk naar de jaren 2017 tot en met 2019 geven een positieve ontwikkeling aan. Zoals het er nu naar uit ziet zijn er geen al te grote zorgen over de financiële situatie, afgezien van enkele hoge risico's die de aandacht vragen. Daarover later meer.

De voorliggende begroting bevat enkele punten die nadere aandacht verdienen.

De gemeente heeft haar rol en taken die uit de decentralisaties voortvloeien, goed en voortvarend opgepakt. Regelmatig is de raad door de portefeuillehouder bijgepraat over de stand van zaken en de zaken waar tegenaan gelopen wordt. Het mag gezegd worden dat de portefeuillehouder en de ambtelijke medewerkers in deze een groot compliment verdienen.

Nog steeds zijn er onduidelijkheden over budgetten en over declaraties van zorgverzekeraars. Daarnaast is het nog een vraag of de doelgroepen goed en volledig in beeld zijn. Wij begrijpen dat het voor de portefeuillehouder, hoe graag de raad dat ook wil, nog niet mogelijk is zekerheden over de toereikendheid van de budgetten te geven. Die onduidelijkheden en onzekerheden vormen een groot risico voor de gemeentebegroting. Gaande het verdere proces zal een financiële vinger stevig aan de pols worden gehouden.

Wanneer we het hebben over “Zeewolde, zorgzaam en solidair”, ontkomen we niet aan de problematiek met betrekking tot de Stichting Wolderwelzijn. We onderkennen het belang van deze stichting. Tijdens de laatste vergadering van de commissie Onderwijs en Welzijn is dat door praktisch alle partijen ondubbelzinnig weergegeven. Met 250 vrijwilligers die onder de vlag van deze stichting werkzaam zijn, mag het toch niet gebeuren dat deze stichting haar activiteiten beëindigt omdat er onvoldoende budget zou zijn. Wanneer door een krampachtige toepassing van een beleidsregel een bloeiende organisatie de deuren dreigt te sluiten, zullen we die beleidsregel toch opnieuw op haar merites moeten beoordelen, omdat naar onze mening het algemeen belang dat door deze stichting wordt gediend, prevaleert boven de geldende beleidsregel.

Wij zien mogelijkheden om uit deze impasse te komen wanneer het uitgangspunt wordt gehanteerd dat het raadsbesluit om subsidies niet te indexeren en te verhogen geldt voor de reguliere subsidies waarvan aanvullende subsidie om extra taken uit te voeren zijn uitgezonderd. Want het jaar 2015 moet kennelijk gezien worden als een overgangsjaar waarin de nieuwe opdracht aan de stichting, de uitvoering en aanpak verder vorm krijgen. Met klem verzoeken wij de portefeuillehouder deze zaak nogmaals in voorgestelde zin goed te bekijken Ons inziens is de angst dat mogelijk andere organisaties ook een aanpassing van het subsidiebedrag zullen vragen, ongegrond omdat geen enkele andere organisatie met 250 vrijwilligers vergelijkbaar is met de Stichting Wolderwelzijn.

De huizenmarkt begint weer aan te trekken. Dat biedt weer kansen, zowel voor de markt als voor de woningzoekenden. De druk op huurwoningen zal naar verwachting nog hoger worden dan die al is door de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. De doorstroom van jonge huurders naar starterswoningen gaar ons inziens een cruciale rol spelen. Laatstelijk hebben wij gemeld dat wij contact hebben gezocht met ontwikkelaars voor de realisering van koopwoningen in een goedkoper segment dat aantrekkelijk is voor starters. Wij zullen deze ontwikkelaars benaderen om plannen uit te werken en aan het college voor te leggen.

Overigens vinden wij de ontwikkelingen met betrekking tot de opvang van asielzoekers zorgwekkend. Enerzijds de enorme grote aantallen die in korte tijd binnenkomen en op Europees niveau voor de landelijke bestuurders reden zijn om aan de bel te trekken, anderzijds het afnemen van het draagvlak om asielzoekers op te vangen, de heftige reacties vanuit de bevolking jegens bestuurders. BurgerBelang vindt het belangrijk dat mensen die hebben moeten vluchten voor het oorlogsgeweld en voor hun leven moeten vrezen wanneer zij naar hun vaderland terug zouden moeten, humaan opgevangen moeten worden. Wij benadrukken hier nogmaals dat wij het beleid dat het college van Zeewolde voert inzake de opvang van vluchtelingen, ondersteunen.

Economisch gezien gaat het op macro-niveau beter in Nederland. Ik las zelfs op de site van het CBS dat Nederland nu rijker is dan België sinds de onafhankelijkheid van België in 1830. Dat zegt toch wat.

Op lokaal niveau hebben we zeker geen klagen. Het college ontplooit activiteiten om bedrijven over te halen om zich in Zeewolde te vestigen, activiteiten worden ontwikkeld om het centrum aantrekkelijker te maken. Lofwaardig! Dit laatste is echter wel erg lastig als gevolg van de leegstaande winkelpanden. Al eerder hebben wij gesignaleerd dat het winkelen als gevolg van invloeden van het internet drastisch aan het veranderen is. De mogelijkheden van de gemeente om winkelbedrijven over te halen zich in het centrum van Zeewolde te vestigen, zijn beperkt. Nauwe samenwerking met de middenstand zijn onontbeerlijk maar de goodwill van winkelbedrijven om zich te vestigen is doorslaggevend.

Wij willen de navolgende vragen aan het college voorleggen:

1. Wordt ook gekeken naar mogelijkheden om meer horecagelegenheden te vestigen, mede vanuit toeristisch en recreatief oogpunt?

2. Welke mogelijkheden ziet het college om de aanwezige leegstand van winkelpanden ingevuld te krijgen?

Een van de risico's die van grote invloed is op de gemeentebegroting is de Vennootschapsbelasting. We hebben de kosten van het optuigen van de interne administratie. Het grootste risico wordt gevormd door de heffingsaanslag van de Belastingdienst.

Volgens onze laatste informatie kiest de Belastingdienst voor de ondernemingstoets voor de beoordeling van afzonderlijke projecten. De Minister geeft in haar beantwoording van Kamervragen aan dat dit niet per definitie het geval is. Aan de hand van feiten en omstandigheden zal worden beoordeeld of grondexploitaties al dan niet verweven zijn met elkaar. Enkele aanknopingspunten voor verwevenheid zijn:

- De projecten vinden min of meer tegelijkertijd plaats;

- Er is sprake van één afdeling die de projecten aanstuurt;

- De aanwezigheid van een vereveningsfonds.

De Minister vermoedt dat op grond van deze criteria met name bij grote gemeenten sprake zal zijn van verwevenheid. Indien slechts incidenteel projecten worden uitgevoerd en er na afronding van een project na ‘bijvoorbeeld vijf jaar’ een nieuw project wordt gestart zal over het algemeen sprake zijn van afzonderlijke activiteiten. Overigens merkt de Minister op dat een gemeente voor het geheel van zijn grondexploitaties als één ondernemer wordt aangemerkt. Wij vermoeden echter dat zij hiermee doelt op de fictie dat alle ondernemingsactiviteiten van een gemeente worden geacht één onderneming te vormen.

Hoe dan ook, de complexiteit van deze zaak en de financiële consequenties zijn tot op heden nog niet duidelijk en daarom reden om de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen.

Een ander punt van aandacht is de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording betrekking hebbend op de grondexploitaties. Regelmatig heeft de Commissie BBV daarover notities uitgebracht. Een dynamisch onderwerp met grote financiële risico's. Het concept-wijzigingsbesluit is op 10 september 2015 ter consultatie gepubliceerd. Van de portefeuillehouder financiën hebben wij eerder begrepen dat hij over deze kwestie contact heeft gehad met andere gemeenten. Wij willen graag op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen en de consequenties van de op handen zijnde wijzigingen.

Voorzitter, alles in ogenschouw nemend ziet het er financieel er niet slecht uit. Het is oppassen geblazen, vooral wanneer het om hoge investeringen gaat die een langdurig effect op de begroting hebben. Voorstellen daartoe zullen wij kritisch benaderen.

  • Comments(0)//blogburgerbelang.burgerbelangzeewolde.nl/#post4