Blog BurgerBelang

Blog BurgerBelang

Voorjaarsnota 2015

Raadsvergaderingen 2015Posted by Ruud Visser Sun, June 28, 2015 20:03:49
Meneer de voorzitter,

Voor ons ligt ter bespreking de Voorjaarsnota 2015. Aan de orde is het sluitend krijgen van de begroting. Onze inwoners hebben goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om rechtstreeks bezuinigingsvoorstellen in te dienen. Het sluitend krijgen van de begroting kan door het verminderen van de uitgaven. Zeker zo belangrijk is serieus kijken naar mogelijkheden om inkomsten te genereren. Vanuit onze gemeenschap zijn hiertoe voorstellen gedaan, zoals bijvoorbeeld dimbare openbare verlichting en investeren in het aantrekkelijker maken van het zwembad. Uit de ingediende mogelijkheden, springt er 1 uit namelijk: investeren in windmolens langs de A27. Dit voorstel wordt goed onderbouwd.

Is het college bereid de suggesties van de inwoners te onderzoeken op haalbaarheid en uitvoerbaarheid?

Tijdens de commissievergadering hebben wij aangegeven dat nog eens kritisch gekeken moet worden naar de ontwikkeling van ons inwoneraantal. De groei zit hem in de aanwezige arbeidsmigranten. Echter, slechts een klein deel van hen zal zich permanent in Zeewolde vestigen, het overgrote deel is hier om voor het thuisland geld te verdienen en op termijn weer te vertrekken. We hebben te maken met inwonende jongeren die zich graag zelfstandig in Zeewolde willen vestigen. De gevolgen van de economische recessie zijn nog voelbaar en banken doen nog steeds moeilijk bij aanvragen voor hypotheekverstrekkingen. Wij vinden daarom de invoering van de Starterslening een goede zaak.
In het kader van meedenken wil onze fractie de volgende suggesties aan het college voorleggen:
A. Voor de uitgifte van bouwgrond zouden meerdere aantrekkelijke mogelijkheden ingezet kunnen worden zoals:
- de afname van de grond nadat de woning is gerealiseerd;
- de mogelijkheid om de helft van de koopsom voor de bouwgrond bij de overdracht te betalen en de andere helft binnen een bepaald termijn.
Het zijn mogelijkheden die het met name voor starters makkelijker maken om zelf een huis te kopen, zeker in het licht van de Starterslening.
B. Een andere mogelijkheid is "Ik Bouw Betaalbaar": een starterslening voor zelfbouwers. Het uitgangspunt bij IBB is dat je leent wat je met jouw inkomen kunt lenen bij een bank. De rest van de investering voor jouw IBB-huis wordt aangevuld vanuit de IBB- starterslening. Dat gebeurt in bijvoorbeeld Almere en Oud-Beijerland.
Is het college bereid genoemde en dergelijke constructies in overweging te nemen?

In de voorjaarsnota zien we dat voor het jaar 2016 vervangingsinvesteringen worden gedaan ten behoeve van auto's. Enkele jaren geleden was Zeewolde de duurzaamste gemeente van Nederland. Nu niet meer, maar in relatie tot energiebesparing en duurzaamheidsinvestering stellen wij voor om de voertuigen te vervangen door auto's met elektrische aandrijving.
Is het college bereid tot aanschaf van voertuigen met elektrische aandrijving over te gaan?

Programma 6: Vermeld wordt dat in zomer 2015 de voortgangsrapportage over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein gereed zal zijn. BurgerBelang waardeert het dat de portefeuillehouder de raad frequent informeert. Voor ons blijven de ontwikkelingen met betrekking tot de persoonsgebonden budgetten en de uitbetalingen daarvan een bron van zorg. Wij zien de voortgangsrapportage met belangstelling tegemoet.

Programma 9: Vermeld wordt dat een administratieve wijziging noodzakelijk is om de administratie weer in lijn met de vastgestelde kaders te brengen. Deze vage opmerking vraagt om een toelichting.
Kan de portefeuillehouder die toelichting geven?

Stand van zaken

Realisatieagenda 0. Zeewolde bestuurt Onder het programma "gemeentelijke samenwerken" staat de stelling: Zeewolde is en blijft een zelfstandige gemeente. Hier zijn wij natuurlijk vóór. Daarbij wordt vermeld dat Meerinzicht in de komende jaren in een verantwoord tempo verder vorm zal worden gegeven. Wij vragen ons af wat Meerinzicht kan bijdragen aan het behoud van gemeentelijke zelfstandigheid. Het staat er een beetje merkwaardig, maar we weten wat wordt bedoeld.

Bij Personeel en Organisatie wordt vermeld dat binnen de organisatie meer gewerkt gaat worden met de inzet van jonge mensen als trainee. Jonge instroom vergroot de continuïteit van de organisatie en levert een frisse kijk op ontwikkelingen en mogelijkheden. Het is een project zonder vaststaande looptijd. Wij hebben daarover nog de volgende vragen:
1. Hoe wordt met de uitkomsten van dit project omgegaan?
2. Wat betekenen die voor het zittende personeel?
3. Is het de bedoeling trainees op enig moment in dienst te nemen en zo ja, op welke basis?


1. Veilig Zeewolde
Er moet een goede samenwerking en goede verbinding zijn met andere beleidsvelden. Onderdelen van het veiligheidsbeleid en het zorgbeleid moeten elkaar versterken. Partners in het integrale veiligheidsbeleid moeten daarop worden aangesproken. Wat BurgerBelang betreft een noodzaak. Aan de portefeuillehouder hebben wij de volgende vragen:
1. Aanspreken is een ding, maar hoe wordt concreet aangestuurd?
2. Is of wordt er een concreet afstemmings- of overlegplatform voor ingericht?


2. Schoon, heel en bereikbaar
De bereikbaarheid van gemeenten op de Veluwe is voor inwoners en recreanten van belang. BurgerBelang heeft nog niet zo lang geleden aangegeven geen prioriteit te geven aan de realisatie van een vaste oeververbinding, maar aangezien de veerdienst zijn langste tijd heeft gehad beseffen wij dat een andere verbinding noodzakelijk is. De vraag is dan in welke vorm dit gerealiseerd moet worden en wat de financiële consequenties zijn.

3. Economisch veerkrachtig
Om Zeewolde te promoten is een budget beschikbaar van € 20.000,- . Dit bedrag om ons dorp breder op de kaart te zetten mag wat ons betreft hoger zijn. In het kader van de economische veerkracht: Bedrijfsinvesteringszone mag weer. Daarop kan geïnvesteerd maar ook gepromoot worden. Behoud van een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum van het dorp vraagt om een integraal ontwikkelde visie. Winkel- en bedrijfspanden staan leeg. De kunst is een modus te vinden waarbij ingespeeld wordt op het lokale winkelgedrag in relatie tot internet-winkelen. Wij stellen voor om een soort denktank te vormen bestaande uit verschillende disciplines om te brainstormen, ideeën te ontwikkelen en uit te werken.

4. Naar school
De gemeente bekostigt op dit moment de schoollogopedie. In het kader van bezuinigen zou wat BB betreft de bekostiging beperkt kunnen worden tot screening van de leerlingen in groep 2. Uit de resultaten van de screening volgt verwijzing naar een vrijgevestigde logopedist(e) voor behandeling. Het college werkt aan een aansluiting van het onderwijs bij het lokale ondersteuningsnetwerk en de arbeidsmarkt. Voor wat ons betreft zit daar een punt van aandacht. Vraag voor de portefeuillehouder: Wat wordt geregeld voor leerlingen die het Praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs verlaten, niet gekwalificeerd zijn en zich melden bij Meerinzicht voor een uitkering?

5. Sport, cultuur en evenementen
Hiervoor hebben wij aangeven dat wij opteren het budget voor promotie-activiteiten te verhogen. Ons inziens dienen sportieve en culturele evenementen veel beter en breder over de regio gepromoot te worden.

6. Zorgzaam en solidair
Als activiteit is vermeld: samen met onze maatschappelijke partners stimuleren wij dat er bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten meer aandacht is voor burgers met een niet zichtbaar participatieprobleem.
Van de portefeuillehouder zouden wij graag willen weten wat bedoeld wordt moet "activiteiten". Hoe ver reikt dat begrip. Houdt dat begrip ook bedrijfsactiviteiten in? Zo ja, wat doet de gemeente Zeewolde daarin zelf (als goed voorbeeld)?

7. Duurzaam en gezond
In samenwerking met de GGD blijven we ons inspannen om de ambulancepost naar het centrum van Zeewolde te halen. Wij ondersteunen dat van harte.
a. Kan de portefeuillehouder de stand van zaken daarover aangeven?
b. Betreffende het algemene duurzaamheidsbeleid: welke activiteiten ontwikkelt het college om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te stimuleren?
c. Is door het college een MVO-beleid vastgesteld? Zo neen, is het college bereid een dergelijk beleid te ontwikkelen en vast te stellen?


Energieakkoord
In 2015 wordt de Energievisie vastgesteld. De particuliere activiteiten voor het aanbrengen van zonnepanelen lijkt de laatste tijd minder. Of er werkelijk sprake is van een vermindering kunnen wij niet goed overzien.
Kunnen wij particulieren stimuleren om zonnepanelen aan te brengen? Kan de gemeente niet zelf een terrein met zonnepanelen aanleggen en exploiteren, bijvoorbeeld nabij het gebouw van de stadsverwarming in Polderwijk? Ook hier geldt dat de kosten voor de baten gaan en de gemeente inkomsten kan genereren en duurzaam bezig is.

8. Ruimte en wonen / recreatiewoningen
Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft een onderzoek uitgevoerd waaruit wordt geconcludeerd dat de komende jaren tussen de 750.000 tot 1,4 miljoen woningen bijgebouwd moeten worden om aan de behoefte te voldoen. Een duidelijk signaal om kritisch te kijken naar ons bouwprogramma met name voor de jaren na 2018. Handhaving tegen permanente bewoning blijft een heet hangijzer. Een deal sluiten met Verenigingen van Eigenaren en eigenaren van parken over de wijze van handhaven creëert een grijs gebied waarbij ruimte is voor onderhandeling. Wij vinden dat een slechte zaak.

9. Financiën / beleid
Het afgelopen jaar zijn gemeenten via de media geïnformeerd over het mislopen of laten liggen van miljoenen door het ontbreken van strategische beleid voor gemeentelijk vastgoed. Op basis van strategisch beleid wordt bepaald wat met een object gaat gebeuren, hoe het gebruikt wordt en welk onderhoudsniveau daarvoor noodzakelijk is. Het vastgoed wordt volgens een meerjaren onderhoudsplan uitgevoerd, dat gericht is op instandhouding zonder dat daaraan de vraag vooraf gaat wat we met het object willen. In veel gevallen is vastgesteld dat onderhoud gewoon doorgaat terwijl het gebouw voorbestemd is binnen enkele jaren te worden gesloopt.

1. Is er voor ons gemeentelijk vastgoed een strategisch beleidsplan?
2. Wordt het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed conditieniveau gericht uitgevoerd?
  • Comments(0)//blogburgerbelang.burgerbelangzeewolde.nl/#post1