Blog BurgerBelang

Algemene BeschouwingenRaadsvergaderingen 2018

Posted by Ruud Visser Sun, November 04, 2018 16:05:31

Het collegeprogramma klinkt als een kabbelend beekje. Vooral veel onderzoeken en weinig slagvaardigheid. Een voortzetting van de afgelopen jaren. Het doet ons denken aan het beeld wat Leefbaar Zeewolde tijdens de vorige algemene beschouwingen bij ons opriep: opa met kleinkind die in de mist een dorpje zagen opdoemen waar de tijd had stilgestaan. Dit gezegd hebbende: na ons decennia lang roepende in de woestijn gevoeld te hebben zijn we blij dat er inmiddels wel gebouwd wordt. Ook zijn we blij met de diversiteit van de woningen. Bouwen voor elke doelgroep, zodat er in Zeewolde voor iedereen plaats is. Minder blij zijn we met de inbreiding in het dorp. Eén van de charmes van Zeewolde is het open karakter. De vele groenzones in het dorp. BurgerBelang is er voorstander van dat deze behouden blijven en niet worden volgebouwd. Er wordt steeds meer geknabbeld aan het groene hart van ons dorp. Hier blijft op deze manier niets meer van over. Ook ligt het centrum van ons dorp steeds meer uit het midden. Het lijkt dus zinvol om deze scheefgroei te corrigeren en verdere uitbreiding van ons dorp aan de zuidkant te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld in het G-gebied. We zijn dan ook benieuwd naar de geplande toekomstvisie en omgevingsvisie. Het is hard nodig dat deze er komt en we hopen dan dat dit hierin meegenomen wordt.

Het sociaal domein is en blijft een zorgkindje. BurgerBelang onderstreept dat het inzetten op preventie belangrijk is. Voorkomen is immers beter en goedkoper dan genezen. In de programma begroting wordt gesproken over het doelen inspanningen netwerk kortweg DIN. Een manier om samenhang te visualiseren. Wij zijn nieuwsgieriger naar aanpak om de doelen en inspanningen integraal vorm te geven. Vandaar ook dat we over 1 onderdeel van het sociaal domein een motie hebben om een probleem aan te pakken, in plaats van dit probleem in mooie plaatjes in beeld te brengen. Deze motie wil ik nu aan u voorlezen:

Motie preventie eenzaamheid 75-plussers

De Raad van de gemeente Zeewolde, in vergadering bijeen op 1 november 2018 tijdens de algemene beschouwingen;

Constateerde dat,

- Het aantal 75-plussers in Zeewolde groeit en dat vereenzaming en de mogelijkheden tot meedraaien in de maatschappij soms problematischer wordt.

- Deze groep mensen vaak laat zelf in actie komt bij dergelijke problemen.

Overwegende dat:

- veel 75-plussers kampen met problemen die te maken hebben met fysieke achteruitgang, dan wel overbelasting door mantelzorg, dan wel sociaal isolement

- dit vaak onvoldoende onderkent wordt door de omgeving

- In het realisatieprogramma van het college reeds aandacht is voor eenzaamheid en een sluitende aanpak voor mensen in kwetsbare posities.

- In het realisatieprogramma van het college ook wordt ingezet op verbreding van het aanbod voor algemene voorzieningen (dagbesteding)

Verzoekt het college:

- Een onderzoek te starten naar de grootte van de problematiek in Zeewolde voor met name 75-plussers op het punt van eenzaamheid en sociaal isolement. In het onderzoek in ieder geval de 75-plussers zelf te bevragen naar hun ervaringen en hun wensen.

- De resultaten van het onderzoek voor 1 mei 2019 kenbaar te maken aan de gemeenteraad.

- Daarbij ook aan te geven op welke wijze het college actie gaat ondernemen nav het onderzoek.

en gaat over tot de orde van de dag.

De wens van het college en bestuur om burgers meer te laten participeren en gebruik te maken van de expertise en creativiteit van de burgers komt helemaal overeen met het verkiezingsprogramma van BurgerBelang, alleen hadden wij hier een concreet idee bij en dat is de motiemarkt zoals die in verschillende ons omringende gemeenten plaatsvindt. Graag wil ik een motie inbrengen.

Motie motiemarkt

De Raad van de gemeente Zeewolde, in vergadering bijeen op 1 november 2018 tijdens de algemene beschouwingen;

Constaterende dat,

- het bij deze tijd past om burgers meer in de gemeentepolitiek te laten participeren

- de raad nu nadenkt over een andere werkwijze en meer inwoners wil gaan betrekken door hun onder andere eerder en vaker om hun wensen, ideeën en voorstellen te vragen

- er in de samenleving vaak creatieve ideeën leven die vragen om erkenning en waardering

- uit ervaringen van andere gemeenteraden is gebleken dat een motiemarkt heel goed werkt om nieuwe ideeën uit de samenleving onder de aandacht van de raad te brengen en behandeld te krijgen in de gemeenteraad.

Spreekt als raad uit:

- in 2019 een motiemarkt te gaan organiseren waarbij burgers een kraam krijgen op de ‘markt’ en hun idee of wens onder de aandacht kunnen brengen van de raadsleden.

- raadsleden een idee of wens kunnen overnemen en in overleg met de inbrenger deze als motie kunnen indienen bij de raadsvergadering waar de Programmabegroting 2020 wordt behandeld.

- eind 2019 de motiemarkt te evalueren en te beoordelen of de motiemarkt in 2020 en verder wordt gecontinueerd.

Verzoekt de werkgroep vergaderwijze:

- in het kader van de nieuwe werkwijze voor de raad de inrichting en invulling van de motiemarkt verder uit te werken en voor de zomer van 2019 deze uitwerking voor te leggen aan het presidium.

en gaat over tot de orde van de dag.

Tot slot voorzitter.

Verder zijn we blij dat het college de lasten voor de burgers niet verder wil verhogen. We zijn al een dure gemeente om te wonen en de woonlasten moeten beslist niet hoger worden. Als laatste willen we nog puntjes benoemen wat we missen: er wordt gesproken over oplaadpalen voor auto’s, waar we bijzonder blij mee zijn, maar zou het mogelijk zijn om op verschillende plaatsen in ons dorp ook oplaadpalen voor fietsen te realiseren? En, wat gaat er gebeuren met de voormalige brandweerkazerne? Dit gebouw staat nu al jaren leeg en het lijkt ons dat er nu toch dringend een bestemming voor gevonden moet worden. Tot zover.Punten uit verkiezingsprogrammaOver BurgerBelang

Posted by Ruud Visser Fri, February 02, 2018 15:31:50

BurgerBelang wil door groei faciliteiten kunnen (blijven) aanbieden

Ruud Visser is bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart lijsttrekker van BurgerBelang (lijst 8). Wim van Kruijsbergen, Ton Doomernik en Karin Thielen staan eveneens hoog op de tien namen tellende kandidatenlijst.

Het verkiezingsprogramma van BurgerBelang begint met de zin: ,,BurgerBelang staat bekend als de partij die Zeewolde wil laten groeien.” Het programma wond daar in het verleden geen doekjes om en doet dat ook voor de verkiezingen van 2018 niet: ,,Die groei willen we ook en nog steeds. Dit omdat er anders uit geldgebrek of onvoldoende afnemers voorzieningen zullen verdwijnen uit ons dorp. Wij willen daarom uitgroeien tot een dorp van ongeveer 30.000 inwoners.” Bij de toekomstige woningbouw moet er vooral oog zijn voor jongeren en ouderen, maar ook de sociale woningbouw verdient blijvende aandacht. BurgerBelang ziet het verder als een kwalijke ontwikkeling dat vakleerkrachten gymnastiek op de schopstoel komen te zitten. Het verkiezingsprogramma: ,,Wij zien dit liever anders en naast vakleerkrachtgymlessen zou het ook goed zijn zwemgymlessen aan te bieden. Niet vanwege de waarschijnlijk wel aanwezige diploma’s, maar omdat de leerlingen zo de kans krijgen hun vaardigheden bij te houden en uit te bouwen. Jong geleerd is oud gedaan en voldoende beweging voorkomt overgewicht.” BurgerBelang ziet het met lede ogen aan dat het aantal basisschoolleerlingen in Zeewolde ten opzichte van 2009 met meer dan 650 is gedaald. ,,Dit zal uiteindelijk ook leiden tot afname van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. En wij willen zo graag alle niveaus daar blijven aanbieden. Zonder groei van het dorp is het de vraag of dat ook in de toekomst lukt.”

BurgerBelang wil het toerisme in Zeewolde verder uitbouwen. ,,Dat is een belangrijke vorm van inkomsten, maar Zeewoldenaren krijgen tevens de mogelijkheid meer te recreëren in het eigen dorp. Daarbij denken we aan extra camperplaatsen, oplaadpalen voor elektrische fietsen en gratis toegankelijke boothellingen.” Ook evenementen kunnen Zeewolde verder op de roemruchte kaart zetten. ,,Een groot evenement zou mooi zijn, zoals de ZZZ, de Zeven Zeewolder Zeildagen, of wat kleinschaliger een jaarlijkse boerenmarkt waarbij alle boerenbedrijven in en om Zeewolde hun producten in het centrum kunnen laten zien en te koop aanbieden.”

Meer ruimte voor de centrum- en horecaondernemers zorgt er volgens BurgerBelang voor dat het winkelend en uitgaand publiek eerder geneigd is in het eigen dorp te blijven. ,,Lege winkelplanden kunnen worden opgevuld met winkels die elders in Zeewolde zijn gehuisvest. De eigenaren kunnen worden gestimuleerd tot het verhuizen naar het centrum door een verhuissubsidie te verstrekken. Het wordt daardoor drukker en dus ook gezelliger.” BurgerBelang is ten slotte voor de verruiming van de winkelopeningstijden. ,,De ondernemer moet zelf kunnen bepalen of hij op zondag open wil en het is niet aan de gemeente om dat te dicteren. Het overgrote deel van de Zeewoldenaren heeft geen problemen met de verruiming van de openingstijden. Met name supermarkten willen heel graag open op zondag. Die mogelijkheid dient te worden geboden.”

Ruud Visser, fractievoorzitterOver BurgerBelang

Posted by Ruud Visser Fri, February 02, 2018 15:26:55

Blog imageRuud Visser (BurgerBelang) wil dat Zeewolde weer ambitie toont

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018 in Zeewolde nemen negen partijen deel. Lijst 8 is BurgerBelang. Lijsttrekker (en momenteel het enige raadslid van deze partij) is Ruud Visser.

Ruud Visser werd in 1950 in Delft geboren. Na de middelbare school volgde hij de hotelschool in Zwitserland. Jarenlang was hij vervolgens cateringmanager voor grote bedrijven als de NAM, de ministeries van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken en Justitie, het hoofdbureau van politie en General Electric Plastics. Weer later werd hij restaurantmanager in de gezondheidszorg. De laatste tien jaar van zijn werkzame leven kwam Visser terecht in het onderwijs, al was ook dat horecagerelateerd. Twee jaar geleden ging hij met pensioen. Visser, die inmiddels twintig jaar in Zeewolde woont, is getrouwd met Marjan en vader van een zoon en een dochter die allebei de deur al uit zijn.

Zo’n vijftien jaar geleden sloot Visser zich aan bij de Zeewolde-partij. De partij van Wiel Cleutjens verdween in 2006 uit de raad, maar kreeg als BurgerBelang in 2010 haar ene zetel terug. Visser werd toen burgerraadslid. Kort na de verkiezingen van 2014 vertrok Jan de Wit en nam Visser de opengevallen plaats als raadslid voor BurgerBelang in. Hij kwam naar eigen zeggen in een ‘totaal andere wereld’ terecht. ,,Als burgerraadslid ben je op je eigen eilandje een beetje aan de oppervlakte bezig, als raadslid ken je alle ins en outs. Verder heb je het presidium, extra vergaderingen en krijg je informatie die alleen voor de fractievoorzitters is bestemd. De tijdsinvestering is aanzienlijk, gemiddeld denk ik al gauw aan 25 uur per week.” Visser voelt zich volop betrokken bij wat hij noemt ‘het schitterende dorp Zeewolde’. ,,En daarom is het zo jammer dat bepaalde zaken vastlopen. Ik denk bijvoorbeeld aan de stagnerende woningbouw. Als we niet oppassen blijven de jongeren wegtrekken. En we moeten ervoor zorgen dat we anticiperen op de aankomende vergrijzing. Het gebouw van De Zevenster wordt gesloopt en als ook de sporthal en het zwembad worden verplaatst, kunnen we er prachtige hofjes creëren voor senioren. De wereld verandert in rap tempo, dan kunnen we in Zeewolde niet stil blijven staan.”

Visser wil met zijn BurgerBelang met beide benen in de samenleving staan. Daarom wil hij de openingstijden van winkels en supermarkten verruimen, meer evenementen in het centrum en verdere bevordering van het toerisme. Het college van B en W moeten wat hem betreft veel meer ambitie tonen dan momenteel het geval is. ,,Ik denk daarbij aan volledige nieuwbouw van Het Baken aan het Kluunpad. In Vianen kun je zien dat zoiets mogelijk is. Door onderhoudskosten te verrekenen in de exploitatie creëer je de benodigde middelen. Vergeet niet dat er geld voor is gereserveerd! Het moet niet dezelfde kant opgaan als bij de brandweerkazerne, het gemeentehuis en de atletiekbaan. College, pak nu eens een keer door en blijf het niet op de lange baan schuiven!”

Visser hoopt bij de verkiezingen in maart op twee zetels. ,,Drie is denk ik niet realistisch, al ben ik dan van nature een optimist. Als je groeit, kun je ook meer delegeren. Dat zou natuurlijk wel erg mooi zijn.”Algemene Beschouwingen 2017Raadsvergaderingen 2017

Posted by Ruud Visser Fri, June 30, 2017 08:44:41

Meneer de Voorzitter,

Nu de economische recessie een goed herstel laat zien en de toekomst daardoor rooskleuriger lijkt te worden, is het hoog tijd dat we met een andere blik naar de toekomst van ons dorp kijken.

Het lange tijd volgehouden sober en doelmatig, het pappen en nathouden, zal moeten veranderen in visie en dynamiek. Willen we mee kunnen blijven komen in de ontwikkelingen en willen we voorkomen dat ons dorp nog verder gaat vergrijzen dan waarmee het nu al bezig is, zullen we moeten groeien.

Het aantal leegstaande winkelpanden neemt nog steeds toe. Recentelijk is de winkel Modelin gestopt. Of de daardoor vrijkomende winkelruimte weer kan worden ingevuld is de vraag. We weten dat het college activiteiten ontwikkelt om winkelondernemers te enthousiasmeren zich in Zeewolde Centrum te vestigen. Het centrum aantrekkelijker maken door de horeca te stimuleren zich te vestigen zien we als een mogelijkheid. Laat meer terrasjes komen, maak het een toeristisch aantrekkelijk centrum. Het beleid uitsluitend richten op de invulling van leegstaande winkelpanden met nieuwe winkels gaat het niet redden, alleen al door het feit dat steeds meer mensen het internet beter en intensiever weten te gebruiken, zelfs voor de dagelijkse boodschappen. Het is ons bekend dat de portefeuillehouder zich inspant om het centrum aantrekkelijker te maken. Is het mogelijk een korte update van de stand van zaken te geven?

We zien dat hard wordt gewerkt aan de invulling van de gemeentelijke taken binnen het Sociaal Domein. Voor de gemeente een lastige klus met grote financiële consequenties. De wijze waarop de portefeuillehouder en de ambtelijke organisatie dat doen, verdient onze lof. Dat het allemaal nog niet vlekkeloos verloopt, is zo. Als daarvan dan maar geleerd wordt en verbeteringen of aanpassingen worden toegepast.

Ik weet al wat gezegd of gedacht gaat worden: daar zijn ze weer, het Bouwteam. Ja, omdat wij zien dat door het huidige beleid op het gebied van sociale -let wel!- huurwoningbouw grote problemen gaan ontstaan. Uit een gesprek met Woonpalet is ons duidelijk geworden dat er 2.100 woningzoekenden zijn, ofwel bijna 10% van onze bevolking, waarvan 80% ofwel 1.680 woningzoekenden uit Zeewolde. Woonpalet signaleert een toename van het aantal woningzoekenden. De wachttijd is op dit moment 3½ à 4 jaren. Ook statushouders en Polen die zich hier tijdelijk willen vestigen zijn op zoek naar sociale huurwoningen. Het gevolg is dat veel jongeren hun heil buiten Zeewolde gaan zoeken. En juist deze groep willen we vasthouden. Als het zo is dat Woonpalet niet in staat is om in de huisbehoeften aan sociale huurwoningen te voorzien, waarom wordt er dan niet een andere woningcorporatie in de arm genomen? Is het college bereid daartoe stappen te ondernemen?

In de sociale huursector is vooral vraag naar woningen voor 1- 2 persoonshuishoudens. Qua aantal gaat het om ongeveer 1.395 woningzoekenden.

Voorzitter, als raad zijn we bezig een hoogstandje van samenwerking in het project Het Baken. Een schitterend voorbeeld van een initiatief dat steeds beter gestalte gaat krijgen. We zullen daarbij nog goed moeten kijken naar de financieel-technische uitwerking. Wij hebben al gezien welke mogelijkheden er zijn, als we dit goed aanpakken. We hoeven dan niet bang te zijn voor onze begrotingspositie. We moeten samen wel willen en durven, waarbij het belangrijk is over de grenzen van de eigen politieke ambities te durven kijken. Met onze kennis van eerdere projecten in den lande, heeft BurgerBelang dat lef. Sterker nog, we gunnen iedere fractie en iedere partij zijn inbreng en resultaten. Ons uitgangspunt bij dit project is: Samen werken en samenwerken. Onze gemeente verdient een goede accommodatie die aan de eisen des tijds voldoet. Wat ons betreft zou daarom nog eens kritisch gekeken kunnen worden naar het doorschuiven van de afschrijvingslasten naar 2019. In alle redelijkheid verwachten wij niet dat het project dan al voltooid is en de lasten in 2019 al verwerkt moeten worden.

Schoon, heel en bereikbaar:

a. de bereikbaar van de gemeenten op de Veluwe

In co-productie met de provincie is een haalbaarheidsverkenning uitgevoerd voor de realisering van een vaste oeververbinding. Er is nog geen standpunt ingenomen en er vinden nog gesprekken plaats.

Kan binnenkort informatie worden verstrekt over de stand van zaken?

nr. 37 Geluidmeting Lelystad Airport en de A28

Raad heeft op 25 juni 2015 een motie aangenomen met de strekking dat een meting zou worden uitgevoerd in combinatie met het geluidonderzoek van de A28.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van deze motie?

(Tot slot)

Wij zien graag in komende voorjaarsnota's en begrotingen meer ambities waar onze inwoners blij mee zijn en waarop wij trots mogen zijn.

(Hierbij gevoegd vindt u de tekst van de motie.)Zwembad het BakenRaadsvergaderingen 2016

Posted by Ruud Visser Wed, December 07, 2016 18:41:11

De bijdrage tijdens de discussie over zwembad 'het Baken' van BurgerBelang (woordvoerder Ton Doomernik):

"Voorzitter over een ding kunnen we duidelijk zijn . Een zwembad en onze sporthallen zijn niet weg te denken uit Zeewolde.
Wij zijn dan ook blij dat het college een sportcentrum in ons dorp een niet weg te denken voorziening vindt.
Dat is positief.
Maar voorzitter, het college heeft zich zelf een enorme beperking opgelegd met de stelling " sober en doelmatig " .
De opzet was een zo goedkoop mogelijke renovatie te laten uitvoeren.
Maar dat bleek toch wel erg moeilijk te zijn.
Er is een alternatief gekomen deels renovatie en deels nieuwbouw.
Helaas voor de stelling " sober en doelmatig " maar het valt toch duurder uit dan gehoopt.
Maar vooruit het kan niet anders, want er mankeert toch wel erg veel aan ons sportcentrum.
Nu zijn de plannen aan ons voorgelegd en dit is het dan.
Het ziet er allemaal zo definitief uit dat we alleen nog maar bij het kruisje hoeven te tekenen.
Burger Belang voorzitter , is van mening dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden.

Wij , als kleine partij, hebben de moeite genomen om met een delegatie naar een inwoneraantal vergelijkbare gemeente van 19.000 inwoners te gaan om daar te gaan kijken en ons te laten informeren over een nieuwbouw sportcentrum dat daar recentelijk is gebouwd.
Een multifunctioneel gebouw.
Voorzien van alle voorzieningen die van belang zijn zoals een zwembad - instructie bad - 2 sporthallen - horeca enz. enz.
Modern - doelmatig en vooral duurzaam.

Die kleine gemeente waar wij zijn geweest, heeft in elk geval gedurende 20 jaren geen onderhoudskosten , terwijl de kapitaallasten voor dat complex verhoudingsgewijs lager zijn dan wat wij kwijt zijn bij de geplande renovatie en uitbreiding van het Baken.
Voorzitter, als deze plaats in het midden des lands 19.000 inwoners tellend , als die dat voor elkaar krijgen waarom zouden wij dat dan niet kunnen.
Indien het college werkelijk de moeite en het lef zou hebben om te gaan kijken en zich te laten informeren over nieuwbouw en zich niet alleen te laten leiden door " sober en doelmatig " , dan valt er voor de raad wat te kiezen.
Volgens Burger Belang is dit het juiste moment om alle aspecten te onderzoeken zodat er een weloverwogen besluit genomen kan worden."Algemene BeschouwingenRaadsvergaderingen 2016

Posted by Ruud Visser Wed, June 29, 2016 08:55:51

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VOORJAARSNOTA 2016

BurgerBelang spreekt haar grote waardering en dank uit voor de inzet van de ambtelijke organisatie en bedankt het college voor de aangeboden financiële stukken.

Tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen van 14 juni 2016 hebben wij al enkele aandachtspunten aangegeven die de komende tijd om duidelijkheid zullen vragen.

Samengevat gaat het voor wat ons betreft over:

a. de decentralisaties in het sociaal domein

Het jaar 2015 was door de decentralisaties in het sociaal domein een zeer hectisch jaar. Het mag gezegd worden en het is een groot compliment voor portefeuillehoudster en de ambtelijke ondersteuning, dat zij zich op de best mogelijke wijze zich van hun taken hebben gekweten. Dat nog geen concrete kengetallen gepresenteerd kunnen worden en dat nog geen goedkeurende verklaring van de accountant afgegeven kan worden, doen daaraan niets af. Met name dáár zit een groot financieel knelpunt voor het begrotingstekort. Natuurlijk, het kan beter. Daarvoor moet de tijd en de gelegenheid geboden worden. BurgerBelang blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en vertrouwt op een positief verlopende ontwikkeling.

b. de huisvestingsmogelijkheden van jongeren binnen de sociale woningbouw en de druk op die woningen door de komst van statushouders die bij voorrang gehuisvest moeten worden;

Zoals wij bij de algemene beschouwing voor 2016 hebben gemeld, hebben wij ontwikkelaars benaderd voor de realisering van woningen in het goedkope segment om jongeren de kans te geven een betaalbare woning te verwerven. Een van hen was bereid ons voorstel op te pakken en uit te werken in een concreet plan. De aantrekkende woningmarkt heeft er toe geleid dat de desbetreffende ontwikkelaar wel bereid was de bedoelde goedkope woningen te realiseren maar dat door de aantrekkende woningmarkt de voorgestane koopsom van ongeveer € 120.000,- toch nog € 30.000 hoger zou uitvallen. Het laat daarmee enigszins zien hoe op dat terrein gedacht en gewerkt wordt. Daarmee is de problematiek voor met name de jongeren die een betaalbare woning zoeken, niet opgelost. Grote zorg is de ontwikkeling van de sociale woningbouw nu de woningcorporaties geconfronteerd zijn met een verhuurdersheffing. Dat geld is, met dank aan het Kabinet van VVD en PvdA, niet meer voor woningbouw in te zetten.

Voorzitter, BurgerBelang hecht veel aan de verdere ontwikkeling van ons dorp. Dat wij groei van het aantal inwoners voorstaan, is misschien tot vervelens toe, genoegzaam bekend. Ons standpunt is niet ongegrond, omdat we zeer regelmatig geconfronteerd worden met opmerkingen en reacties vanuit onze gemeenschap en dan met name vanuit de middenstand die om groei vragen om het bestaansrecht te kunnen borgen. De eerlijkheid gebied echter ook te zeggen dat we wel meer woningen in het goedkope segment of in de sociale huursector kunnen willen, maar het moet ook kunnen. Dat gezegd hebbende blijft het tekort aan woningen in de sociale sector ons zorgen baren. Bij vervolgprojecten in de woningbouw zouden we graag zien dat er zoveel mogelijk gebouwd wordt voor de vraag, zodat hierdoor de doorstroming op de woningmarkt in Zeewolde wordt bevorderd.

c. de bewoning van het Horsterwold aan de Bosruiterweg.

Vooralsnog zijn wij van mening dat afspraken die in akten zijn vastgelegd nagekomen moeten worden. Als daaruit voor de gemeente verplichtingen voortvloeien die nog niet zijn nagekomen, zal dat alsnog moeten gebeuren. Daar staat tegenover dat de eigenaren van die woningen ook de verplichting hebben de vastgelegde afspraken na te komen. Als dat inhoudt dat de door hen gekochte woningen voor recreëren zijn bedoeld, kan dat niet op enige wijze terzijde geschoven worden. BurgerBelang heeft wel vragen bij de kosten van de handhaving. Deze zijn hoog en wij vragen ons af hoe de financiële verhoudingen tussen de kosten en de de opbrengst aan opgelegde sancties zijn.

d. financieel perspectief

Vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen liet de begroting voor het jaar 2016 een negatief resultaat zien. Volgens de toen gegeven doorkijk naar de volgende jaren, werd een positief resultaat berekend. Helaas is die doorkijk niet bewaarheid en laat ook de begroting 2017 een negatief resultaat zien.

De voorliggende Voorjaarsnota laat het financiële perspectief voor 2017 en volgende jaren zien. Zoals al genoegzaam bekend is, moeten drastische bezuinigingen worden doorgevoerd. De inwoners van Zeewolde hebben de gelegenheid gehad en veel hebben die ook genomen, om bezuinigingsvoorstellen in te dienen. Vervolgens zijn daarover door de raad afspraken gemaakt hoe daarmee wordt omgegaan en welke bezuiniging op basis van prioritering, worden verwerkt en doorgevoerd.

Bezuinigingen zijn nodig omdat de jaarrekening 2015 al met een tekort van € 1,3 miljoen sluit. Met het voorstel om dat tekort ten laste van de Algemene Reserve te brengen wordt ingestemd. Voorts wordt in de Voorjaarsnota voorgesteld om ten behoeve van de verdere invulling van de tabel voor het Financieel Perspectief 2017 nadere voorstellen door het college te laten uitwerken en een dekkingsplan op te stellen.

Dat voorstel ondersteunt onze fractie. Wel zien wij graag dat daarbij in elk geval de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

- geen lastenverzwaring voor onze inwoners, en

- mensen met een minimum inkomen mogen er in absolute zin niet op achteruit gaan; de voorzieningen met betrekking tot cultuur, zorg en welzijn moeten voor hen zo mogelijk drempelloos worden c.q. blijven.

e. ontsluiting Zeewolde

Zeewolde ligt centraal in Nederland en dit neemt het nodige verkeer met zich mee in de vorm van forensen en logistieke bedrijven. Veel voorzieningen bevinden zich buiten ons dorp en moeten voor onze inwoners bereikbaar zijn. De ontsluiting van Zeewolde is daarom van groot belang. In dat kader vragen wij ons af waarom het onderzoek naar de haalbaarheid van een vaste oeververbinding is uitgesteld naar 2017.

BurgerBelang kan instemmen met het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota en als afsluiting willen wij het college en het ambtelijk apparaat een groot compliment maken over de veranderde communicatie in de vorm van raadsinformatieavonden die door ons als zeer positief wordt ervaren.


Begroting 2016-2019Raadsvergaderingen 2015

Posted by Ruud Visser Fri, December 04, 2015 10:34:02

BurgerBelang spreekt haar waardering uit voor de inzet van, en de wijze waarop informatie is gegeven en vragen zijn beantwoord door de ambtelijke medewerkers. BurgerBelang dankt het college en de medewerkers voor de aangeboden begroting voor het jaar 2016.

De begroting voor het jaar 2016 laat een negatief resultaat zien. De doorkijk naar de jaren 2017 tot en met 2019 geven een positieve ontwikkeling aan. Zoals het er nu naar uit ziet zijn er geen al te grote zorgen over de financiële situatie, afgezien van enkele hoge risico's die de aandacht vragen. Daarover later meer.

De voorliggende begroting bevat enkele punten die nadere aandacht verdienen.

De gemeente heeft haar rol en taken die uit de decentralisaties voortvloeien, goed en voortvarend opgepakt. Regelmatig is de raad door de portefeuillehouder bijgepraat over de stand van zaken en de zaken waar tegenaan gelopen wordt. Het mag gezegd worden dat de portefeuillehouder en de ambtelijke medewerkers in deze een groot compliment verdienen.

Nog steeds zijn er onduidelijkheden over budgetten en over declaraties van zorgverzekeraars. Daarnaast is het nog een vraag of de doelgroepen goed en volledig in beeld zijn. Wij begrijpen dat het voor de portefeuillehouder, hoe graag de raad dat ook wil, nog niet mogelijk is zekerheden over de toereikendheid van de budgetten te geven. Die onduidelijkheden en onzekerheden vormen een groot risico voor de gemeentebegroting. Gaande het verdere proces zal een financiële vinger stevig aan de pols worden gehouden.

Wanneer we het hebben over “Zeewolde, zorgzaam en solidair”, ontkomen we niet aan de problematiek met betrekking tot de Stichting Wolderwelzijn. We onderkennen het belang van deze stichting. Tijdens de laatste vergadering van de commissie Onderwijs en Welzijn is dat door praktisch alle partijen ondubbelzinnig weergegeven. Met 250 vrijwilligers die onder de vlag van deze stichting werkzaam zijn, mag het toch niet gebeuren dat deze stichting haar activiteiten beëindigt omdat er onvoldoende budget zou zijn. Wanneer door een krampachtige toepassing van een beleidsregel een bloeiende organisatie de deuren dreigt te sluiten, zullen we die beleidsregel toch opnieuw op haar merites moeten beoordelen, omdat naar onze mening het algemeen belang dat door deze stichting wordt gediend, prevaleert boven de geldende beleidsregel.

Wij zien mogelijkheden om uit deze impasse te komen wanneer het uitgangspunt wordt gehanteerd dat het raadsbesluit om subsidies niet te indexeren en te verhogen geldt voor de reguliere subsidies waarvan aanvullende subsidie om extra taken uit te voeren zijn uitgezonderd. Want het jaar 2015 moet kennelijk gezien worden als een overgangsjaar waarin de nieuwe opdracht aan de stichting, de uitvoering en aanpak verder vorm krijgen. Met klem verzoeken wij de portefeuillehouder deze zaak nogmaals in voorgestelde zin goed te bekijken Ons inziens is de angst dat mogelijk andere organisaties ook een aanpassing van het subsidiebedrag zullen vragen, ongegrond omdat geen enkele andere organisatie met 250 vrijwilligers vergelijkbaar is met de Stichting Wolderwelzijn.

De huizenmarkt begint weer aan te trekken. Dat biedt weer kansen, zowel voor de markt als voor de woningzoekenden. De druk op huurwoningen zal naar verwachting nog hoger worden dan die al is door de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. De doorstroom van jonge huurders naar starterswoningen gaar ons inziens een cruciale rol spelen. Laatstelijk hebben wij gemeld dat wij contact hebben gezocht met ontwikkelaars voor de realisering van koopwoningen in een goedkoper segment dat aantrekkelijk is voor starters. Wij zullen deze ontwikkelaars benaderen om plannen uit te werken en aan het college voor te leggen.

Overigens vinden wij de ontwikkelingen met betrekking tot de opvang van asielzoekers zorgwekkend. Enerzijds de enorme grote aantallen die in korte tijd binnenkomen en op Europees niveau voor de landelijke bestuurders reden zijn om aan de bel te trekken, anderzijds het afnemen van het draagvlak om asielzoekers op te vangen, de heftige reacties vanuit de bevolking jegens bestuurders. BurgerBelang vindt het belangrijk dat mensen die hebben moeten vluchten voor het oorlogsgeweld en voor hun leven moeten vrezen wanneer zij naar hun vaderland terug zouden moeten, humaan opgevangen moeten worden. Wij benadrukken hier nogmaals dat wij het beleid dat het college van Zeewolde voert inzake de opvang van vluchtelingen, ondersteunen.

Economisch gezien gaat het op macro-niveau beter in Nederland. Ik las zelfs op de site van het CBS dat Nederland nu rijker is dan België sinds de onafhankelijkheid van België in 1830. Dat zegt toch wat.

Op lokaal niveau hebben we zeker geen klagen. Het college ontplooit activiteiten om bedrijven over te halen om zich in Zeewolde te vestigen, activiteiten worden ontwikkeld om het centrum aantrekkelijker te maken. Lofwaardig! Dit laatste is echter wel erg lastig als gevolg van de leegstaande winkelpanden. Al eerder hebben wij gesignaleerd dat het winkelen als gevolg van invloeden van het internet drastisch aan het veranderen is. De mogelijkheden van de gemeente om winkelbedrijven over te halen zich in het centrum van Zeewolde te vestigen, zijn beperkt. Nauwe samenwerking met de middenstand zijn onontbeerlijk maar de goodwill van winkelbedrijven om zich te vestigen is doorslaggevend.

Wij willen de navolgende vragen aan het college voorleggen:

1. Wordt ook gekeken naar mogelijkheden om meer horecagelegenheden te vestigen, mede vanuit toeristisch en recreatief oogpunt?

2. Welke mogelijkheden ziet het college om de aanwezige leegstand van winkelpanden ingevuld te krijgen?

Een van de risico's die van grote invloed is op de gemeentebegroting is de Vennootschapsbelasting. We hebben de kosten van het optuigen van de interne administratie. Het grootste risico wordt gevormd door de heffingsaanslag van de Belastingdienst.

Volgens onze laatste informatie kiest de Belastingdienst voor de ondernemingstoets voor de beoordeling van afzonderlijke projecten. De Minister geeft in haar beantwoording van Kamervragen aan dat dit niet per definitie het geval is. Aan de hand van feiten en omstandigheden zal worden beoordeeld of grondexploitaties al dan niet verweven zijn met elkaar. Enkele aanknopingspunten voor verwevenheid zijn:

- De projecten vinden min of meer tegelijkertijd plaats;

- Er is sprake van één afdeling die de projecten aanstuurt;

- De aanwezigheid van een vereveningsfonds.

De Minister vermoedt dat op grond van deze criteria met name bij grote gemeenten sprake zal zijn van verwevenheid. Indien slechts incidenteel projecten worden uitgevoerd en er na afronding van een project na ‘bijvoorbeeld vijf jaar’ een nieuw project wordt gestart zal over het algemeen sprake zijn van afzonderlijke activiteiten. Overigens merkt de Minister op dat een gemeente voor het geheel van zijn grondexploitaties als één ondernemer wordt aangemerkt. Wij vermoeden echter dat zij hiermee doelt op de fictie dat alle ondernemingsactiviteiten van een gemeente worden geacht één onderneming te vormen.

Hoe dan ook, de complexiteit van deze zaak en de financiële consequenties zijn tot op heden nog niet duidelijk en daarom reden om de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen.

Een ander punt van aandacht is de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording betrekking hebbend op de grondexploitaties. Regelmatig heeft de Commissie BBV daarover notities uitgebracht. Een dynamisch onderwerp met grote financiële risico's. Het concept-wijzigingsbesluit is op 10 september 2015 ter consultatie gepubliceerd. Van de portefeuillehouder financiën hebben wij eerder begrepen dat hij over deze kwestie contact heeft gehad met andere gemeenten. Wij willen graag op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen en de consequenties van de op handen zijnde wijzigingen.

Voorzitter, alles in ogenschouw nemend ziet het er financieel er niet slecht uit. Het is oppassen geblazen, vooral wanneer het om hoge investeringen gaat die een langdurig effect op de begroting hebben. Voorstellen daartoe zullen wij kritisch benaderen.

Motie “De Verbeelding”Raadsvergaderingen 2015

Posted by Ruud Visser Mon, September 28, 2015 10:32:39

De raad heeft in februari 2015 een amendement aangenomen luidend: “de bestaande afspraken te handhaven en het college te verzoeken over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst vanaf 2016 op basis van een toekomstplan van de Stichting een voorstel aan de raad voor te leggen.”

Voor alle duidelijkheid bevat dit amendement de volgende nadrukkelijke bepalingen:

1) de bestaande afspraken te handhaven

2) een voorstel aan de raad uitbrengen over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst

3) de samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd op een toekomstplan van de Stichting.

En wat doet het college?

Het toetst het plan van De Verbeelding aan het eigen beleidsplan en concludeert strijdigheid. Dát is niet de opdracht volgens het amendement. Het toekomstplan moet de basis zijn voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het is niet de basis voor een subsidiebeschikking; het kan samen met de samenwerkingsovereenkomst wel de basis zijn voor een subsidieaanvraag.

Het college brengt geen voorstel uit over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het college vertelt dat er geen subsidie meer wordt verstrekt. Er is een afwijzingsbeschikking afgegeven.

Laat duidelijk zijn dat er een groot verschil is tussen een overeenkomst (waarbij sprake is van wederkerige wilsovereenstemming op basis van concessies en afspraken) en een beschikking (een besluit dat iet van algemene strekking is en gericht op rechtsgevolg). Volgens het aangenomen amendement is het niet de bedoeling dat een subsidiebeschikking wordt geslagen, maar dient aan de raad een voorstel te worden gedaan voor een samenwerkingsovereenkomst. Een subsidiebeschikking kan voortvloeien uit de aangegane samenwerkingsovereenkomst.

Volgens het amendement is het toekomstplan van De Verbeelding de basis voor de besprekingen over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Dat houdt in dat het best mogelijk is dat het plan van De Verbeelding bijgesteld moet worden. Omdat er sprake is van de ontwikkeling van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, kan het best zijn dat het gemeentelijke plan bijgesteld moet worden. Immers als er sprake is van een overeenkomst betekent dat dat partijen over en weer wilsovereenstemming hebben bereikt door onder andere naar elkaar concessies te doen. Bij de afgifte van en beschikking is geen sprake van onderhandeling over een nieuwe overeenkomst.