Blog BurgerBelang

Blog BurgerBelang

Algemene Beschouwingen

Raadsvergaderingen 2018Posted by Ruud Visser Sun, November 04, 2018 16:05:31

Het collegeprogramma klinkt als een kabbelend beekje. Vooral veel onderzoeken en weinig slagvaardigheid. Een voortzetting van de afgelopen jaren. Het doet ons denken aan het beeld wat Leefbaar Zeewolde tijdens de vorige algemene beschouwingen bij ons opriep: opa met kleinkind die in de mist een dorpje zagen opdoemen waar de tijd had stilgestaan. Dit gezegd hebbende: na ons decennia lang roepende in de woestijn gevoeld te hebben zijn we blij dat er inmiddels wel gebouwd wordt. Ook zijn we blij met de diversiteit van de woningen. Bouwen voor elke doelgroep, zodat er in Zeewolde voor iedereen plaats is. Minder blij zijn we met de inbreiding in het dorp. Eén van de charmes van Zeewolde is het open karakter. De vele groenzones in het dorp. BurgerBelang is er voorstander van dat deze behouden blijven en niet worden volgebouwd. Er wordt steeds meer geknabbeld aan het groene hart van ons dorp. Hier blijft op deze manier niets meer van over. Ook ligt het centrum van ons dorp steeds meer uit het midden. Het lijkt dus zinvol om deze scheefgroei te corrigeren en verdere uitbreiding van ons dorp aan de zuidkant te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld in het G-gebied. We zijn dan ook benieuwd naar de geplande toekomstvisie en omgevingsvisie. Het is hard nodig dat deze er komt en we hopen dan dat dit hierin meegenomen wordt.

Het sociaal domein is en blijft een zorgkindje. BurgerBelang onderstreept dat het inzetten op preventie belangrijk is. Voorkomen is immers beter en goedkoper dan genezen. In de programma begroting wordt gesproken over het doelen inspanningen netwerk kortweg DIN. Een manier om samenhang te visualiseren. Wij zijn nieuwsgieriger naar aanpak om de doelen en inspanningen integraal vorm te geven. Vandaar ook dat we over 1 onderdeel van het sociaal domein een motie hebben om een probleem aan te pakken, in plaats van dit probleem in mooie plaatjes in beeld te brengen. Deze motie wil ik nu aan u voorlezen:

Motie preventie eenzaamheid 75-plussers

De Raad van de gemeente Zeewolde, in vergadering bijeen op 1 november 2018 tijdens de algemene beschouwingen;

Constateerde dat,

- Het aantal 75-plussers in Zeewolde groeit en dat vereenzaming en de mogelijkheden tot meedraaien in de maatschappij soms problematischer wordt.

- Deze groep mensen vaak laat zelf in actie komt bij dergelijke problemen.

Overwegende dat:

- veel 75-plussers kampen met problemen die te maken hebben met fysieke achteruitgang, dan wel overbelasting door mantelzorg, dan wel sociaal isolement

- dit vaak onvoldoende onderkent wordt door de omgeving

- In het realisatieprogramma van het college reeds aandacht is voor eenzaamheid en een sluitende aanpak voor mensen in kwetsbare posities.

- In het realisatieprogramma van het college ook wordt ingezet op verbreding van het aanbod voor algemene voorzieningen (dagbesteding)

Verzoekt het college:

- Een onderzoek te starten naar de grootte van de problematiek in Zeewolde voor met name 75-plussers op het punt van eenzaamheid en sociaal isolement. In het onderzoek in ieder geval de 75-plussers zelf te bevragen naar hun ervaringen en hun wensen.

- De resultaten van het onderzoek voor 1 mei 2019 kenbaar te maken aan de gemeenteraad.

- Daarbij ook aan te geven op welke wijze het college actie gaat ondernemen nav het onderzoek.

en gaat over tot de orde van de dag.

De wens van het college en bestuur om burgers meer te laten participeren en gebruik te maken van de expertise en creativiteit van de burgers komt helemaal overeen met het verkiezingsprogramma van BurgerBelang, alleen hadden wij hier een concreet idee bij en dat is de motiemarkt zoals die in verschillende ons omringende gemeenten plaatsvindt. Graag wil ik een motie inbrengen.

Motie motiemarkt

De Raad van de gemeente Zeewolde, in vergadering bijeen op 1 november 2018 tijdens de algemene beschouwingen;

Constaterende dat,

- het bij deze tijd past om burgers meer in de gemeentepolitiek te laten participeren

- de raad nu nadenkt over een andere werkwijze en meer inwoners wil gaan betrekken door hun onder andere eerder en vaker om hun wensen, ideeën en voorstellen te vragen

- er in de samenleving vaak creatieve ideeën leven die vragen om erkenning en waardering

- uit ervaringen van andere gemeenteraden is gebleken dat een motiemarkt heel goed werkt om nieuwe ideeën uit de samenleving onder de aandacht van de raad te brengen en behandeld te krijgen in de gemeenteraad.

Spreekt als raad uit:

- in 2019 een motiemarkt te gaan organiseren waarbij burgers een kraam krijgen op de ‘markt’ en hun idee of wens onder de aandacht kunnen brengen van de raadsleden.

- raadsleden een idee of wens kunnen overnemen en in overleg met de inbrenger deze als motie kunnen indienen bij de raadsvergadering waar de Programmabegroting 2020 wordt behandeld.

- eind 2019 de motiemarkt te evalueren en te beoordelen of de motiemarkt in 2020 en verder wordt gecontinueerd.

Verzoekt de werkgroep vergaderwijze:

- in het kader van de nieuwe werkwijze voor de raad de inrichting en invulling van de motiemarkt verder uit te werken en voor de zomer van 2019 deze uitwerking voor te leggen aan het presidium.

en gaat over tot de orde van de dag.

Tot slot voorzitter.

Verder zijn we blij dat het college de lasten voor de burgers niet verder wil verhogen. We zijn al een dure gemeente om te wonen en de woonlasten moeten beslist niet hoger worden. Als laatste willen we nog puntjes benoemen wat we missen: er wordt gesproken over oplaadpalen voor auto’s, waar we bijzonder blij mee zijn, maar zou het mogelijk zijn om op verschillende plaatsen in ons dorp ook oplaadpalen voor fietsen te realiseren? En, wat gaat er gebeuren met de voormalige brandweerkazerne? Dit gebouw staat nu al jaren leeg en het lijkt ons dat er nu toch dringend een bestemming voor gevonden moet worden. Tot zover.  • Comments(0)//blogburgerbelang.burgerbelangzeewolde.nl/#post10